Algemene voorwaarden

 1. Toepassingsgebied

  Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met de verhuurder, met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de huurder. Door zijn bestelling erkent de huurder kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst mee.

 2. Aanbieding en acceptatie

  Een aanbieding gedaan door de verhuurder heeft een geldigheidsduur van 60 dagen. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege de verhuurder gedaan zijn steeds wederzijds vrijblijvend, behalve indien door de verhuurder schriftelijk anders is vermeld. Een huuroptie heeft een geldigheidsduur van 3 dagen.

 3. Aanvang van de overeenkomst

  Een overeenkomst tot levering van goederen en/of het verrichten van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de desbetreffende opdracht van de huurder schriftelijk is bevestigd door de verhuurder, dan wel de verhuurder met de levering een aanvang heeft gemaakt. Bij aanvang van de overeenkomst dient de huurder een voorschot te storten van 25 % van de totaal overeengekomen prijs. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.

 4. Duur en uitvoering van de overeenkomst

  De duur van de huurovereenkomst wordt onderling schriftelijk bepaald en zal minstens een huurperiode van 3 uur dienen te bedragen. In overleg met de chauffeur is het mogelijk de huurperiode te overschrijden. Voor ieder half uur dat de huurperiode zal overschrijden, wordt de helft van het normaal geldende uurtarief (uurtarief vanaf het tweede uur) in rekening gebracht, te vermeerderen met het gebruik van de bar, andere attributen (zoals vermeld in artikel 6) en eventuele overnachting van de chauffeur. Het gehuurde voertuig wordt bij aanvang van de huurovereenkomst in goede staat door de huurder in gebruik genomen en bij het einde van de huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde voertuig in goede staat aan de verhuurder te overhandigen. De afgesproken locaties dienen bereikbaar te zijn voor het voertuig. Indien dit niet het geval is, zal de chauffeur parkeren op de dichts bijzijnde mogelijke parkeerplaats voor het voertuig, eventueel in samenspraak met de huurder In geval van wachttijden, dient de huurder te zorgen voor een parkeerplaats in de buurt van de afgesproken locatie(s). Eventuele kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de huurder

 5. Prijzen

  De vermelde huurprijzen gelden voor de periode vanaf het moment dat de auto vertrekt van de stalling te Veerle-Laakdal, tot op het ogenblik dat het gehuurde voertuig terug gestald is in voormelde stalling te Veerle-Laakdal. Onze facturen, min eventueel reeds betaalde voorschotten, zijn contant te betalen aan de chauffeur na de geleverde prestaties, eventueel te vermeerderen met geleverde meerprestaties, tenzij uitdrukkelijk een betalingstermijn op de factuur is bedongen. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag, wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, verhoogd met een conventionele intrest gelijk aan 10% per jaar, een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten van 10% en die minimum 75 euro per factuur zal bedragen en de eventueel gemaakte advocatenkosten. Stilzwijgende afstand van deze verhogingen kan niet worden vermoed

 6. Gebruik van de bar en andere attributen

  Indien de huurovereenkomst dit vermeldt, kan er in de auto gebruik gemaakt worden van een bar met dranken. Voor ieder geopend blikje of ieder geopende fles zal de prijs in rekening gebracht worden zoals vermeld op de prijslijst bij de bar. De glazen staan ter beschikking van de huurder en zijn gezelschap, maar dienen na afloop steeds terug in de houders te worden geplaatst. Voor vermiste of gebroken glazen wordt de aanschafprijs in rekening gebracht. Indien volgens huurovereenkomst is overeengekomen dat de huurder eigen dranken meebrengt, heeft de verhuurder het recht om alsnog 15 (vijftien) euro "kurkrecht" aan te rekenen voor onder andere het gebruik van de glazen en dergelijke. De huurder en zijn gezelschap mogen ook gebruik maken van de overige uitrusting die zich in de wagen bevindt (flessenopeners, kussens, dvd-speler, cd-speler, airco, ed.). De chauffeur zal bij aanvang van de prestatie de huurder mondeling inlichten over de gebruikershandleiding van deze uitrusting. Voor vermiste of stuk gemaakte apparatuur zal ook hier de aanschafprijs, vermeerderd met eventuele installatiekosten, in rekening worden gebracht.

 7. Verplichtingen huurder

  De huurder dient bij ingebruikname van het gehuurde voertuig volgende bepalingen na te leven:

  • Het gehuurde voertuig, alsmede de uitrusting en toebehoren, als een goed huisvader te behandelen;
  • De huurder is verantwoordelijk voor zijn gezelschap;
  • Het gehuurde voertuig kan maximaal 8 personen (+ chauffeur) vervoeren, de huurder dient hierop toe te zien;
  • Ongepast en obsceen gedrag in de wagen en brutaal gedrag jegens de chauffeur is niet toegelaten en kan stopzetting van de prestatie zonder vergoeding vanwege de verhuurder tot gevolg hebben;
  • De huurder dient het algemeen rookverbod in de gehuurde voertuigen na te leven;
  • Het is de huurder niet toegestaan stickers op of in het voertuig aan te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders met de verhuurder schriftelijk is overeengekomen;

  Buitengewone schoonmaakkosten van of herstellingen aan het voertuig ten gevolge van ongepast gebruik en/of gedrag van de huurder (misselijkheid, voeten op banken, gescheurde bekleding, ed.), zullen doorgerekend worden aan de huurder.

 8. Aansprakelijkheid

  Behoudens in geval van bedrog of opzet kan de verhuurder in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade ook.

  De verhuurder kan aldus niet aansprakelijk worden gesteld voor (niet-limitatieve opsomming):

  • Voor eventuele fouten en/of gebreken van zijn onderaannemers;
  • Voor beschadiging en/of zoekraken van door de huurder meegebrachte voorwerpen;
  • Voor het ontvangen van verkeerde gegevens van de huurder;
  • Voor eventuele vertragingen veroorzaakt door verkeersproblemen;
 9. Ontbinding

  Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien :

  • De huurder niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet;
  • De huurder surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat;
  • De huurder een vennootschap is en deze wordt ontbonden;
 10. Overmacht

  Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Verhuurder is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. De huurder kan in dergelijk geval géén aanspraak maken op enige schadevergoeding jegens de verhuurder.

 11. Klachten

  Klachten betreffende de door de verhuurder geleverde diensten, dienen binnen de 7 kalenderdagen na levering van de desbetreffende diensten schriftelijk bij aangetekende brief te worden geformuleerd. Eventuele klachten schorten de opeisbaarheid van de betaling niet op.

 12. Annulering

  Indien de overeenkomst door de huurder om welke reden dan ook geannuleerd wordt, zijn annuleringskosten verschuldigd. Indien de annulering meer dan 4 weken voor aanvang van de te leveren prestaties volgens huurovereenkomst geschiedt, is een bedrag ter grootte van 25 (vijfentwintig) % van het verwachte huurbedrag verschuldigd. Indien de annulering binnen de 4 weken voor aanvang van de te leveren prestaties volgens huurovereenkomst geschiedt, is een bedrag ter grootte van 50 (vijftig) % van het verwachte huurbedrag verschuldigd. Indien de annulering binnen de 5 kalenderdagen voor aanvang van de te leveren prestaties volgens huurovereenkomst geschiedt, is een bedrag ter grootte van 75 (vijfenzeventig)% van het verwachte huurbedrag verschuldigd. Indien de overeenkomst zonder bericht vooraf, door de huurder tijdens of na de huurperiode wordt ontbonden, of indien de huurder niet verschijnt bij aanvang van de huurperiode, is het volledige te verwachten huurbedrag verschuldigd. Bij annulatie van de overeenkomst door de huurder, gelijk binnen welke termijn deze is gebeurd, worden eventueel reeds betaalde voorschotten niet terugbetaald.

 13. Vervangende auto

  Indien de gereserveerde auto door een ernstige technische storing of schade niet kan rijden, dan zal er in overleg met de huurder een vervangende, en indien mogelijk gelijkwaardige auto uit het aanbod van verhuurder worden ingezet. In dit geval is het voor de huurder tevens mogelijk om de overeenkomst te ontbinden. Het reeds betaalde huurbedrag zal dan worden terugbetaald aan de huurder.

 14. Vertrouwelijkheid

  Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de wederpartij.

 15. Wijzigingen

  Eventuele wijzigingen aan de overeenkomst (tijdstip, adres, duurtijd) moeten minstens vijf dagen voor aanvang van de te leveren prestaties volgens huurovereenkomst aan de verhuurder worden medegedeeld én achteraf schriftelijk worden bevestigd. Wijzigingen kunnen een verhoging van de huurprijs met zich meebrengen.

 16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

  Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslist door de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout.

" De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden (op de keerzijde van de overeenkomst of via de website) dewelke hij aanvaardt en tot de zijne maakt. "

Limo Service Antwerpen Limo Service Antwerpen